A szőlő VIP1 fehérje jellemzése és abiotikus stresszválaszban betöltött szerepének vizsgálata

A Szőlészeti Tanszék kiemelt kutatási területe a szőlő abiotikus stresszekkel kiemelten a szárazsággal és a téli faggyal szembeni ellenállóságának biológiai alapjainak vizsgálata.

Korábbi vizsgálataink során került előtérbe a VIP1 (VirE2 interacting protein 1) fehérje. Erről a fehérjéről kimutatták, hogy az agrobaktériumos transzformációban betöltött központi szerepe mellett fontos és általános eleme a növények biotikus és abiotikus stresszekre adott válaszának is. A növény egyik elsődleges válasza a különböző abiotikus és biotikus stresszekre a génexpresszió átprogramozása a transzkripció szabályozásán keresztül. A VIP1 fehérje kiemelt szerepe abban áll, hogy feltehetőleg ez a fehérje jelenti a közvetlen kapcsolatot a fehérje szintű (foszforilációs/defoszforilációs) jelátviteli út és az RNS szintű stresszválasz között. Biotikus vagy abiotikus stressz hatására a MAPK útvonal aktiválódik, a MPK3 gyorsan foszforilálódik, amit perceken belül VIP1 foszforilációja, majd nukleáris transzlokációja követ. A sejtmagba jutva a VIP1 transzkripciós faktorként a promóter régiójukban VRE elemeket hordozó stresszfüggő gének expresszióját indukálja.

Az előkísérletek, előzetes elemzések alapján feltételezhető továbbá, hogy a VIP1 gének nagy része nonsense-mediated decay (NMD) mRNS minőségbiztosítási rendszer finomszabályozása alatt áll. Az NMD rendszerről feltételezzük, hogy biotikus és abiotikus stresszválaszokban egyaránt szerepet játszik. Tervezzük vizsgálni az NMD rendszer és a VIP1 fehérjék kölcsönhatásait az abiotikus stresszekkel szembeni ellenálló-képesség vonatkozásában.

magyar